036 - 54 64 535 info@siso.nl
Selecteer een pagina

Greenpublicprocurement.nl is een website van SiSo IT-services. Al meer dan 30 jaar toonaangevend in duurzame IT-oplossingen.

Green Public Procurement

Het huidige proces van produceren, aankopen en consumeren brengt schade toe aan het milieu. Ook ontstaat er een toenemende schaarste in natuurlijke bronnen en grondstoffen en zijn er oplopende gezondheidsrisco’s.

Om deze risico’s in te perken heeft de EU het Green Public Procurement (GPP) in het leven geroepen.

GPP betekenis

GPP is de afkorting van Green Public Procurement. De EU heeft criteria opgesteld voor de aankoop van goederen bij overheidsopdrachten. Dit zijn de zogeheten GPP-criteria.

Doordat het milieu een steeds grotere rol speelt bij aankopen, heeft de EU deze GPP-richtlijnen opgesteld. Hiermee bevordert de EU de aankoop van duurzame producten en diensten door de overheid.

EU GPP

Doel van de EU is om overheidsinstellingen te helpen duidelijker en eenvoudiger goederen, diensten en werken in te kopen.

De GPP-criteria zijn zo opgesteld, dat elke overheidsinstantie, gemeente, provincie of rijk ze makkelijk kan gebruiken en toepassen in de documenten voor aanbestedingstrajecten. Bijvoorbeeld bij de aankoop van nieuwe IT-hardware.
Daar hebben de GPP-criteria hun nut al bewezen.

GPP-criteria voor IT-aanbestedingen

Bij IT-aanbestedingen hebben de GPP-criteria betrekking op de volgende apparatuur:

 

 • Desktop computers
 • Werkstations
 • Laptops
 • Notebooks
 • Monitoren
 • Smartphones
 • Tablets
 • Thin Clients

Green Public Procurement Nederland

De EU-criteria voor groene IT-overheidsopdrachten, die ook gelden voor Nederland worden opgesplitst in kerncriteria en uitgebreide criteria. De kerncriteria spitsen zich toe op de minimale milieuprestaties van het device. Terwijl de uitgebreide criteria rekening houden met hogere niveaus van milieuprestaties.

Hier kijken overheidsinstanties, zoals gemeentes, provincies en het rijk naar als zij een stap verder willen gaan in het behalen van milieudoelstellingen en innovatie.

 

Waar wordt o.a. op gelet bij GPP-gerichte IT-aanbestedingen?

 1. Is het device duurzaam, op te waarderen en te repareren?
 2. Is er verlenging van de levensduur van een end-of-life-device?/ Is het device herinzetbaar?
 3. Wat zijn de meest energie-efficiënte modellen voor bij de aankoop?
 4. Wat zijn IT-producten met minimale gevaarlijke bestanddelen?
 5. Zijn producten te ontmantelen? / Wordt er rekening gehouden met het beheer van afgedankte producten?
 6. Wat zijn de mogelijkheden voor aankoop van herinzetbare hardware?

GPP en MVI

Het plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) wil dat alle overheden hun inkoopkracht duurzaam inzetten. Het gebruik van GPP-criteria helpt zo mee aan het behalen van doelen op CO2-uitstoot, milieu-impact en grondstoffengebruik.

Dit MVI-plan past volledig in MVO. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de
ecologische randvoorwaarden (planet). Overheden hechten steeds meer waarde aan duurzaam ondernemen en verwachten dit ook van leveranciers. In grote aankoopprojecten krijgen leveranciers steeds vaker een score op duurzaamheid. Dat maakt verschillen zichtbaar en besluitvorming gemakkelijker.

Ecovadis is een organisatie die leveranciers onafhankelijk waardeert op duurzaamheid. SiSo heeft van Ecovadis de ’Gold-medal-status’ ontvangen. Daarmee behoort SiSo tot de top 4% duurzaamste bedrijven die door Ecovadis wereldwijd zijn geaudit.

GPP en SDG

De Verenigde Naties (VN) heeft de ontwikkelagenda 2015-2030 opgesteld. Die agenda bestaat uit 17 ontwikkelingsdoelen.
Deze doelen richten zich o.a. op extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Bij overheidsaanbestedingen voor IT wordt steeds vaker een verwijzing gemaakt naar deze ‘Sustainable Development Goals’ (SDG) van de VN.

GPP en LCC

Bij een overheidsaanbesteding is het van belang verder te kijken dan alleen naar de totale aankoopkosten.

De totale IT-Levenscyclus kan een groot verschil maken. Op het eerste gezicht kan een aanbesteding duurder lijken. Maar op de langere termijn kan deze wellicht meer besparingen opleveren. Advies is om bij de beoordeling van de GPP-criteria in aanbestedingstrajecten ook te kijken naar de totale IT-lifecycle. Dat kan met de LCC tool.

Met deze Life-Cycle Costing tool (LCC) worden alle kosten van het device gedurende de levenscyclus beoordeeld: de kosten van aanschaf, exploitatie, onderhoud en de verwijderingskosten aan het einde van de levensduur. Evaluatie vindt plaats tijdens de hele levenscyclus van devices.

IT-aankopen volgens de GPP-criteria

GPP-criteria bij de aankoop van hardware hebben (vooral) betrekking op de milieueffecten tijdens de gehele IT-levenscyclus.

Dit zijn:

 • Verlenging van de levensduur van producten.
 • Energieverbruik.
 • Gevaarlijke stoffen.
 • Beheer van afgedankte producten.

GPP geschiktheidseisen en selectiecriteria

Voor ICT hardware en mobiele apparaten gelden de standaard GPP geschiktheidseisen en selectiecriteria. Daarnaast zijn er criteria waarbij extra waardering kan worden gegeven in IT-aanbestedingen. Zo worden grootschalige IT-aankopen nog duurzamer.

Welke vragen kun je stellen om tot een nog duurzamere keuze te komen? De top 15.

Top 15 GPP eisen voor nog duurzamere IT

Deze 15 GPP-criteria geven extra waardering in een IT-aanbestedingsbesluit:

1- Is er ervaring met hergebruikte apparatuur?

Gekeken wordt hoeveel hergebruikte producten de laatste twee jaar door de IT-serviceprovider zijn geleverd aan de markt.

2- Voldoet alle IT-apparatuur aan de energieprestaties?

Geleverde IT-apparaten moeten voldoen aan de Energy Star-criteria voor energieprestaties.
Dat geldt ook voor oude hardware, die opnieuw wordt ingezet.

3- Wat zijn de instellingen voor energiebeheer?

Een ander belangrijk punt zijn de optimale instellingen voor energiebeheer. Zo kan de gebruiker er bijvoorbeeld voor zorgen dat de accu/batterij een maximale levensduur behoudt. Ook wordt gekeken naar energie labels. Energie-efficiëntere producten krijgen de voorkeur.

4- Zijn alle gevaarlijke stoffen uitgesloten?

Bij het gebruik van ICT hardware en mobiele apparaten mogen lcd-schermen geen kwik bevatten. Een bewijs daarvoor is het ISO certificaat en de technische productbeschrijving. Ook mogen er bijvoorbeeld geen gevaarlijke stoffen zitten in kunststofonderdelen. Dit zijn criteria t.b.v. de gezondheid.

5- Hoe zit het met het geluidsniveau van devices?

Een onderscheidend criterium voor de gebruiker, is dat computers, laptops en tablets een laag geluidsniveau moeten hebben.

6- Zijn er reserveonderdelen of vervangbare onderdelen?

Dit geeft aan of devices te repareren zijn. Bij het beheer van hardware moeten reserveonderdelen minimaal 3 jaar verkrijgbaar zijn; voor monitoren is dat 7 jaar. Onderdelen van computers, laptops en andere devices moeten vervangbaar zijn. Daar moeten ook duidelijke instructies voor reparatie voor liggen. Ook liggen er eisen voor een goede demontage en recycling van ICT-hardware.

7- Wordt er gezorgd voor inzamelen, data wissen, hergebruiken en recyclen van devices?

Datadragers moeten op een veilige manier ingezameld worden om datalekken te voorkomen. Data verwijderen moet 100% veilig en zeker gebeuren. Gebruikte devices moeten zo veel mogelijk ingezet worden voor hergebruik. Als herinzet niet mogelijk is, worden devices gerecycled. Daarvoor gelden de richtlijnen van WEEELABEX.

8- Krijgen laptops en tablets updates voor beveiliging?

Het verkrijgen van beveiligingsupdates is een eis. Alleen zo kunnen devices langer worden gebruikt.
Dat bespaart uiteindelijk kosten en het milieu.

9- Welke verpakkingskeuzes zijn gemaakt?

Er geldt een verplichte toelichting op het gebruik van verpakkingen. De verpakkingskeuze moet o.a. aansluiten bij de essentiële eisen van de Europese Richtlijn Verpakkingen.
Het inzamelen en recyclen van verpakkingen wordt hoger gewaardeerd. Hier moet bijvoorbeeld worden aangetoond welk percentage van de verpakkingen wordt ingezameld, herbruikt en recycled. En hoe de gebruikte verpakkingen worden verwerkt in de afvalfase.

10- Is er een plan voor circulaire IT en hoe wordt e-waste voorkomen?

Welke bijdrage wordt geleverd aan de circulaire economie? Als daar een plan van aanpak voor ligt, dan wordt dit zeer gewaardeerd. Centraal staat de visie op de IT-lifecycle van ‘Refuse, reduce, reuse, recycle en recover’. Het minimaliseren van e-waste is het uitgangspunt in het plan voor een circulaire economie.

In het plan moeten deze vragen beantwoord zijn:

Stap 1: Refuse/rethink: Hoe kunnen we materiaalgebruik voorkomen en heroverwegen?

Stap 2: Reduce:               Hoe kunnen we materialen verminderen?

Stap 3: Re-use:                Hoe kunnen we producten hergebruiken? En de levensduur verlengen?
Hieronder vallen ook begrippen als Refurbish en Repair.

Stap 4: Recycle:              Hoe kunnen we materialen verwerken tot grondstoffen?

Stap 5: Recover:             Hoe kunnen we energie terugwinnen?

11- Wat wordt er aan afval-compensatie gedaan? Wat is dat?

Afval-compensatie moet gegarandeerd worden voor laptops, smartphones en tablets. Afvalcompensatie betekent dat voor elk geleverd product evenveel elektronica-afval wordt ingezameld en gerecycled.
Recycling in Europa moet plaatsvinden bij een leverancier met een WEEELABEX certificering of gelijkwaardig certificaat.

12- Is er een langere levensduur voor IT-apparaten?

Dit gaat over het verlengen van de levensduur van batterijen voor laptops, tablets en mobiele telefoons. Een verbeterd uithoudingsvermogen van devices is zeker een plus. Zo hoeft IT-apparatuur minder snel vervangen te worden.

13- Hoe lang is de productgarantie?

Er geldt een minimale garantietermijn van 3 jaar voor laptops en 2 jaar voor tablets en mobiele telefoons. Een hogere waardering geldt bij 5 jaar (laptops) respectievelijk 3 jaar (tablets). Worden reparaties binnen de garantieperiode gratis uitgevoerd?

14- Wordt er een Levenscyclusanalyse (LCA) gemaakt?

LCA geeft inzicht in de milieu-impact van de hele keten. Deze inzichten geven input voor een actieplan en zijn de basis voor een volgende overheidsaanbesteding. Doel is een verduurzaming te creëren op lagere termijn.

In de LCA-analyse is o.a. de CO2 – impact af te lezen, (de carbon foot print). Het totaalresultaat laat alle fases in de levenscyclus zien, van grondstofwinning, productie, transport tot gebruik en end-of life (optioneel).

15- Wat is de social return?

Een minimum van 5% social return op het totaal aantal medewerkers is de eis. Een hoger percentage krijgt een hogere waardering. De invulling van social return moet in een plan van aanpak onderbouwd zijn. Doelgroepen komen bijvoorbeeld uit de WW, WWB, Wajong en kunnen ook leer-en werkplekken zijn.

Note: Dit is geen complete lijst, maar bevat een selectie van extra EU-GPP criteria.

SiSo: GPP-aanpak in duurzame IT-aanbestedingen

SiSo heeft veel ervaring met overheidsaanbestedingen voor IT-aankopen en is een merkonafhankelijke opdrachtnemer.
Met meer dan 30 ervaring in grote IT-projecten en duurzame IT-oplossingen, hebben wij best practices ontwikkeld voor overheidsinstellingen, zoals gemeentes en provincies.

Wij werken volgens de GPP-criteria en bieden méér dan alleen de gevraagde milieucriteria.
Zo staan wij voor een complete ontzorging van de IT-aanbesteding. Alles gericht op duurzame oplossingen tijdens de gehele IT-levenscyclus van devices. Onze ervaring met het GPP-proces zorgt voor gemak en tijdwinst bij overheidsinstellingen.
Lees alles over SiSo >

In aanbestedingstrajecten denken wij graag mee met overheidsinstanties over het implementeren van de totale IT-lifecycle. Hierbij ondersteunt SiSo de volledige IT-Lifecycle van alle hardware van medewerkers op de meest duurzame manier. Hoe wij dat doen?

Vanaf de eerste stap in het IT-vervangingsproces betrekken wij uw medewerkers. Dat start al door de wensen te inventariseren. Zo ontstaat een breed draagvlak en komen we tot de meest duurzame IT-oplossingen voor uw organisatie.

In het aanbestedingsproces wordt voor nieuwe hardware uiteraard gekeken naar de aanschaf van de meest energiezuinige apparaten. Maar ook de herinzet van oude hardware kan een belangrijke rol spelen in het bepalen, welke devices nu echt nodig zijn. Het hergebruiken en inzetten van oude devices in de eigen organisatie of bij derden is 100% veilig en volledig duurzaam. Dat kan veel geld besparen en zo wordt e-waste voorkomen.

Al langer dan het bestaan van GPP-criteria zoekt SiSo voor organisaties naar de meest duurzame IT-oplossingen. Dit doen wij al meer dan 30 jaar. Onze missie is 0% e-waste. Dit streven zit verweven in ons DNA.

Benieuwd naar onze GPP-aanpak in IT-aanbestedingen? Op zoek naar duurzame IT-oplossingen voor uw overheidsinstelling?Neem contact met ons op voor advies op maat.

Vraag vrijblijvend advies >

SiSo werkt volgens GPP-criteria

Wij werken bij overheidsaanbestedingen met de Europese GPP-criteria voor hardware.
Dit geldt voor alle ICT-hardware en mobiele apparaten voor de gehele IT-levenscyclus. Zoals computers, tablets, smartphones en monitoren.

Extra waardering in GPP criteria:

 1. Verlenging van de levensduur van producten:

Hier gaat het om de levensduur en duurzaamheid van hardware.
Naast de GPP-eisen voor verlenging van de levensduur voegt SiSo een aantal extra’s toe, zoals: garantieverlenging, SWAP service en Refurbishment.

– SiSo geeft garantieverlenging, zodat devices langer kunnen worden gebruikt.
Resultaat is een positief effect op de IT-lifecycle. Bij een storing of defect kan SiSo het device repareren in ons Servicecenter of op locatie.

– Een defect device kan direct omgeruild voor een nieuwe. Dit is onze “SWAP-service”. Zo heeft uw medewerker direct een werkend IT-device om door te werken, en is er minimale downtime.

– Wij verlengen de levensduur van devices door refurbishment.
Alles over SiSo IT LifeCycle >

 1. Energieverbruik

Het gaat hier om energieprestaties van computers en monitoren.
Naast de energie-efficiency van het device is ook het efficiënt gebruik van het apparaat van belang. Dit zorgt voor een verlaging van het energieverbruik.

SiSo geeft IT-maatwerk-advies voor een aantoonbare verlaging van het energieverbruik.
Bekijk SiSo Advies & Oplossingen >

 1. Beheer gevaarlijke stoffen

Beheer van gevaarlijke stoffen gaat over meer dan zaken als een verbod op kwik bij lcd-schermen of een verbod op H-nummers in kunststofonderdelen bij mobiele telefoons.

Het gaat over het totale systeem van afvalverwerking, recycling en hergebruik.
Hiervoor zijn Europese inzamelsystemen ontwikkeld, zogeheten WEEELABEX (Waste Electric and Electronic Equipment LABel of Excellence). Centraal hierin staat dat elektronisch afval legaal verwerkt moet worden.

E-waste mag alleen verwerkt worden door gecertificeerde recyclingbedrijven en wordt geregistreerd bij het Nationaal WEEE Register. Recyclingbedrijven moeten ook aangeven wat ze met de materialen doen. Zo wordt het minimale kwaliteitsniveau vastgelegd voor inzameling, opslag, transport, recycling en hergebruik van e-waste. Onderdeel van het systeem is de controle op naleving door onafhankelijke auditors en rapportage van de verwerkte volumes en behaalde recyclingresultaten.

SiSo is gecertificeerd partner van WEEELABEX en rapporteert e-waste volgens downstream rapportages.

 1. Beheer van afgedankte producten

SiSo gaat veel verder dan alleen het beheren van afgedankte producten. Gebruikte devices zijn End-Of-Life in bijna alle gevallen prima herinzetbaar. In uw eigen organisatie. Of bij derden. Zo kunnen instellingen kiezen voor IT-donatie. Oude hardware krijgt dan een tweede of derde leven. SiSo zorgt voor een 100% veilige dataverwijdering, alles traceerbaar en gecertificeerd.

Doel is het voorkomen van E-waste. Dit is aantoonbaar met downstream rapportages.
SiSo streeft naar 0% e-waste. Als reparatie en herinzet van IT-apparaten echt niet mogelijk is, zorgen wij voor beheer en herinzet van grondstoffen.
Lees over alle opties bij IT-doneren >

GPP advies voor IT-aanbestedingen

Heeft uw overheidsinstelling een IT-vraagstuk? Of behoefte aan een IT-oplossing op maat voor uw lokale organisatie? Neem gerust contact met ons.

SiSo heeft alle kennis en expertise in het oplossen van IT-vraagstukken voor overheidsinstellingen. Wij helpen gemeentes en provincies bij de aanschaf, logistiek, installatie en het onderhouden van de hardware, software en accessoires. Dat doen wij al meer dan 30 jaar. Volgens de SiSo IT-LifeCycle. Zo hebben wij ‘best practices’ ontwikkeld binnen de overheidsmarkt, die ook voor uw organisatie van pas kunnen komen.
Geheel GPP-proof en duurzaam. En volledig gericht op circulaire economie.

Voor vrijblijvend IT-advies >

 

Ontdek ook SiSo GPP-Advies® !

Ontvang vrijblijvend advies van onze specialist.